Sportovní diplomacie

Jedním z cílů Českého olympijského výboru je navázat na dlouholetý odkaz Jiřího Stanislava Gutha–Jarkovského, spoluzakladatele Mezinárodního olympijského výboru, a posílit roli českého sportu v mezinárodním měřítku a podpořit tak pozitivní vnímání státu v zahraničí.

K tomu využívá ČOV všech dostupných nástrojů:

1) Olympijské hnutí
2) Mezinárodní sportovní akce v ČR
3) Sportovní politika a financování Evropské unie
4) Mezinárodní projekty finančně podpořené Evropskou unií
5) Sport v mezinárodních vztazích České republiky
6) Vzdělávaní ve sportovní diplomacii


1) Olympijské hnutí

Český olympijský výbor je jedním z nejstarších národních olympijských výborů na světě a velmi aktivním členem olympijského hnutí. Úzce spolupracuje s Mezinárodním olympijským výbor, Asociací národních olympijských výborů, Evropskými olympijskými výbory, řadou národních olympijských výborů a dalších organizací.

V rámci svých aktivit v Olympijském hnutí se ČOV snaží maximálně propagovat aktivity a prosazovat zájmy ČOV a českého sportovního hnutí. Mezi konkrétní aktivity patří:

➡ Prosazování zástupců českého sportovního prostředí do mezinárodních struktur a jejich podpora

Organizace mezinárodních zasedání a konferencí v ČR

 • 2017 - Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů -  oficiální web
 • 2015 - Valné shromáždění Evropských olympijských výborů - oficiální web
 • 2003 - Sto patnácté zasedání Mezinárodního olympijského výboru

Aktivní účast na aktivitách a akcích olympijského hnutí

 • Aktuality z MOV, EOV, ANOV
 • Zasedání Mezinárodního olympijského výboru
 • Valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů
 • Valné shromáždění Evropských olympijských výborů
 • Odborné konference, semináře, komise a pracovní skupiny

➡ Podpora českých sportovců a sportovních organizací prostřednictvím projektů Olympijské solidarity

Memoranda o spolupráci


 

2) Mezinárodní sportovní akce v ČR

➡ Evropský olympijský festival mládeže Brno 2025

EYOF je největší evropskou multi-sportovní akcí zaměřenou na mladé sportovce ve věku od 14 do 18 let, která se koná pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a má téměř 30ti-letou tradici. Kandidatura Brna na EYOF 2025 je logickým vyústěním kontinuální činnosti Brna na poli olympijských aktivit – ODM 2005, 2017 a Olympijské Festivaly 2018 a 2020. I v důsledku změny strategie EOV týkající se kandidatur je město Brno jediným kandidátským městem na letní EYOF 2025. Brno bylo na základě přihlášky a dodání kvalitně zpracovaného oficiálního dokumentu žadatele přijato 25. 10. 2019 za oficiální kandidátské město na EYOF 2025. Tento status mu náleží až do volby v listopadu 2020.

 

3) Sportovní politika a financování Evropské unie

EU kancelář Evropských olympijských výborů (EOC EU Office)

Od r. 2014 je ČOV členem správní rady EOC EU Office a prostřednictvím své zástupkyně Jany Janotové se přímo podílí na činnostech kanceláře a tak na prosazování zájmů olympijského hnutí na půdě evropských institucí.

Pracovní skupina „EU a sport“ Komise zahraničních vztahů ČOV

Evropské aktivity ČOV koordinuje pracovní skupina „EU a sport“, na jejíž práci se podílí jak experti ČOV, tak zástupci České unie sportu a Národní sportovní agentury (dříve MŠMT).

Podpora českých sportovních organizací

Experti ČOV organizují semináře, praktické workshopy a individuální konzultace pro zájemce o informace o možnostech financování sportu z EU zdrojů, nejčastěji z programu EU Erasmus + Sport. Mezi úspěšné žadatele, kteří své projektové záměry s ČOV konzultovali, patří například Český horolezecký svaz nebo Český svaz pozemního hokeje.

Materiály a informace - dokumenty

Výstupy ze seriálu webinářů, které v lednu 2022 uspořádal Český olympijský výbor ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a jeho bruselskou kanceláří CZELO.
 

A) ÚVOD: Program Erasmus+ a příležitosti, které nabízí

B)  ERASMUS+ SPORT: Projektový cyklus

C) ERASMUS+ SPORT: Jak připravit žádost? 

D) KLÍČOVÁ AKCE 1: Zahraniční výjezdy v oblasti sportu (mládež a vzdělávání)

E) KLÍČOVÁ AKCE 2: Sportovní tematika v projektech spolupráce (mládež a vzdělávání)


4) Mezinárodní projekty finančně podpořené Evropskou unií

Prostřednictvím svých aktivit se zahraniční oddělení ČOV snaží o maximální využití finančních zdrojů EU pro rozvoj organizace, projektů a pro přispění k rozvoji českého sportovního prostředí.

➡ Projekty vedené ČOV

ASAP AS SUSTAINABLE AS (2020 – 2022)

Cílem projektu je vytvoření ucelené strategie udržitelnosti sportovní instituce a její implementace do každodenní činnosti  organizace a jejích aktivit a projektů. Do projektu jsou v roli již zkušených mentorů zapojeny olympijské výbory z Německa, Dánska a Finska, aby své zkušenosti s udržitelností ve sportu předaly dále zemím, pro něž je ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v příštích třech letech velkou motivací. Společně s ČOV si vlastní strategii udržitelnosti připravují olympijské výbory Slovenska a Maďarska.

Evropský týden sportu (2017, 2018, 2019, 2020)

Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Od jeho zahájení v roce 2015 je ČOV jeho národním koordinátorem.

Program Evropského týdne sportu je strukturován do řady bloků na základě hlavních témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. V rámci těchto bloků je na různých úrovních pořádána široká škála iniciativ a činností. Součástí projektu je republikové finále Sazka olympijského víceboje a Sokolská noc Sokoloven. Do projektu bylo během 4 letého období zapojeno více než 1000 sportovních akcí.

Sport Parks Inspired by the Olympics (2017 – 2018)

Projekt ve spolupráci s národními olympijskými výbory z Belgie, Chorvatska, Francie, Finska, Itálie, Nizozemí a Slovinska a Jihočeským krajem, a za velké podpory MOV, jehož cílem bylo vytvoření manuálu pro organizaci sportovních parků (olympijských festivalů). Vytvořený manuál přezval MOV a distribuoval všem národním olympijským výborům.

➡ Projektová partnerství

GloKnoCo 2019 – 2021
Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative

Mezinárodní studijní projekt „Sport pro rozvoj“ Univerzity Palackého. Cílem projektu je podpora a inovace výuky „sportu pro rozvojovou pomoc“ a rozšíření a prohloubení mezinárodních kontaktů zúčastněných aktérů.

VALUES EDUCATION THROUGH SPORT (2020)

Projekt Lotyšského olympijského výboru. Vzdělávací týden zejména pro olympijské akademie, který dává velký důraz na předávání olympijských hodnot a myšlenek hrou.

POINTS (2018 – 2020)

Projekt EOC EU Office má za cíl posílit jednotný postup sportovních organizací a jejich členů v oblasti řádné správy a zajištění bezúhonnosti ve sportu, zejména pak na poli prevence i řešení manipulace se sportovními soutěžemi vytvořením základní sítě kontaktů osmnácti zúčastněných stran, která se bude nadále rozvíjet.

PLAY’IN TOGETHER (2018 – 2020)

Organizuje Play International (Francie), program výchovy dětí a mládeže k olympijským hodnotám. Zapojen tým Sazka olympijského víceboje.

CoachForce21 (2018 – 2020)

Cílem projektu je posílení zastoupení a respektování postavení trenérských asociací na vnitrostátní i evropské úrovni. Přijetí a akceptování trenérů a trenérských asociací do popředí sociálního dialogu v oblasti sportu. Zapojena Česká trenérská akademie.

SUCCESS (2016 – 2017)

Projekt SUCCESS inicioval Chorvatský olympijský výbor, vedle Českého olympijského výboru se zapojily také národní olympijské výbory z Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Popud k zapojení ČOV do projektu dala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV. Osm žen, osm různých sportů, ale jeden cíl – díky projektu SUCCESS pomoci své sportovní organizaci a zároveň se vzdělat a rozšířit síť kontaktů.


 

5) Sport v mezinárodních vztazích České republiky

➡ Spolupráce s Ministerstvem zahraničí ČR

Od r. 2015, kdy bylo mezi ČOV a MZV podepsáno memorandu o spolupráci, začali tito partneři rozvíjet spolupráci nad rámec konzulárních záležitostí a to hlavně v oblasti veřejné diplomacie.

Cílem je posílit spolupráci v oblasti sportu a zintenzivnit sportovní diplomacii ČR nad rámec součinnosti při logistickém a organizačním zajištění účasti českých sportovců a reprezentantů státu na mezinárodních sportovních akcích. 

Konkrétní aktivity:

 • Spolupráce s MZV při realizaci projektu Český dům, který je pro rok 2021 plánován v areálu velvyslanectví ČR v Tokiu
 • Konference Komise zahraničních vztahů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí (2016, 2019)
 • ČOV členem Koordinační komise pro jednotnou prezentaci ČR v zahraniční
 • Spolupráce na studijím programu Sportovní diplomacie

➡  Koordinace zahraniční sportovní politiky ve spolupráci se sportovními svazy

➡  Podpora se získáváním významných sportovních i multisportovních akcí do ČR prostřednitvím zahraniční sportovní politiky


 

6) Vzdělávaní ve sportovní diplomacii

➡ Sportovní diplomacie  - Vzdělávací program

Vzdělávací program Sportovní diplomacie, který odstartoval v roce 2017 je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Je určen sportovcům, zaměstnancům a dobrovolníkům působícím v českých a slovenských sportovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu.

Jeho cílem je formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur.

Na programu spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho Diplomatická akademie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní výbor. Za tři roky fungování program úspěšně absolvovalo 56 studentů.

MEMOS

Vzdělávací program Mezinárodního olympijského výboru pro zaměstnance z národních olympijských výborů a sportovních federací v roce 2018/2019 absolvovala Barbora Žehanová a ročník 2019/2020 absolvuje Jan Exner.

➡ New Leaders 2019

Program Finského olympijského výboru ve spolupráci s MOV pro profesionály ve sportu, kteří společně se svými mentory pracovali na zlepšení svých manažerských schopností a dovedností. ČOV reprezentoval Zoran Bartek.

➡ Russian Olympic University

Prestižní studium sportovního managementu na základě Memoranda o spolupráci absolvovala Kristina Jabornická.  Jediná možnost olympijské studia zahrnovala stáže a výměnné pobyty studentů.

Zástupci ČOV v mezinárodních sportovních organizacích

Jiří Kejval (předseda ČOV)

 • Člen MOV (od r. 2018)
 • Předseda Marketingové komise MOV
 • Předseda představenstva IOC Television and Marketing Services S. A.
 • Člen Koordinační komise MOV pro XXV. ZOH Milano – Cortina 2026
 • Zástupce MOV ve výkonném výboru WADA
 • Zástupce WADA v Lékařské komisi ANOV

Roman Kumpošt (místopředseda ČOV)

 • Člen Komise MOV pro komunikaci
 • Člen Hodnotící komise MOV pro XXV. ZOH
 • Člen Komise ANOV pro mezinárodní vztahy
 • Člen výkonného výboru EOC EU Office

Veronika Zemanová (ředitelka mezinárodního úseku)

 • Členka Komise EOV „Marketing a komunikace“ (2018 – 2020)
 • Členka evropské pracovní skupiny MOV pro trvale udržitelný rozvoj

Martin Doktor (ředitel sportovního úseku)

 • Člen Komise EOV „Olympijské hry“ (2016 – 2018)

Šárka Strachová (předsedkyně ČKFP)

Naděžda Knorre (předsedkyně Komise rovných příležitostí)

 • Místopředsedkyně Women Sport International (WSI)

Alexander Kliment (předseda ČOA)

 • Člen Komise Evropských olympijských akademií (EOA) pro komunikaci (Communication Commission)

Zdeněk Škoda (tajemník ČOA)

 • Člen Komise EOA pro olympijský odkaz (Olympic Heritage Commission)

Jana Janotová

 • Členka Komise EOA pro rozvoj a spolupráci (Development and Cooperation Commission)

MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

 • 19. 4. 2018 – s prefekturou  Kochi -  více zde
 • 11. 7. 2018 – s Maďarským olympijským výborem - více zde
 • 31. 3. 2019  - s Ruskou olympijskou universitou RIOU - více zde